Meditation

”Træning i sufisme udvikler først og fremmest hjertekvaliteten….. Det er en renselse af hjertet, som gør det parat til illumination fra sjælen”
- Hazrat Inayat Khan.

 

Hvad er sufimeditation?

Sufimeditation er at åbne hjertet for at finde frihed, indre fred, glæde og harmoni og øge evnen til at være sammen med andre mennesker i oprigtig medfølelse og kærlighed. Finde følelsen af at høre til – finde erindringen om at vi alle er en del af den kollektive bevidsthed – universets og lysets hav.

Følgende er frit refereret fra ledende vejledere indenfor sufimeditation.

Aziza Scott siger om meditation:
Meditation er en øvelse i at være tilstede – en øvelse i at give sjælen en mulighed for at folde sig ud. I  meditation  vender vi spejlet i hjertet – så det ikke længere afspejler en ydre verden – men i stedet den indre verden.

Gennem meditationen opnår man kontakt med sin sjæls udspring, så vi kan slippe det falske selv og styrke vores sande selv.

Taj Inayat skriver om meditation:
Meditationsprocessen handler om at vågne fra vores centrerede eksistens – fyldt med meningsløshed og skuffelser til en dybere grundfølelse af vores ægte eksistens, som er forankret i vore hjerter og er fyldt med glæde, kærlighed, entusiasme og fred.

Meditationen kan åbne for vores ofte begrænsede oplevelse af os selv og andre til en dybere og mere åben forståelse af den sande natur.

Pir Vilayat skriver om meditation:
Meditation er en ”opvågnen” der gør det muligt at forstå og anskue vores daglige liv fra et andet og overordnet sted – et sted, hvor vi har udvidet vores bevidsthed.


Praksis

Sufimeditation  er en sanselig meditation som foregår individuelt eller i grupper. Ved fællesmeditation guider lederen deltagerne gennem meditationer, som består af bøn, zikr, wazifaer, åndedrætsøvelser og lysøvelser. Dertil kommer indre visualiseringer, poesi, sang og dans. Alt dette for at rense vores væsen, øge vores magnetisme, genoplade energi og finde vores egen indre rytme – så vi kan skabe balance og harmoni mellem vor indre og ydre verden.

Zikr:
Zikr er en form for hjertebøn. Den omfatter både bevægelse og ord. Ordene er : Lah illa ha, illa llah Hu, hvilket betyder: Der er ingen Gud uden Gud.

Lysøvelser:
Gennem lysøvelser opøves evnen til at komme i kontakt med det indre lys, for i den sidste ende at nå målet med  at blive oplyst.

Bøn:
Hazrat Inayat Khan har  formidlet en række bønner som benyttes i meditationen. Se under Sufi Bønner.

Wazifaer:
Wazifaer er arabiske ord som udtrykker særlige guddommelige kvaliteter. De går under betegnelsen ”Guds 99 smukke navne.” Formålet med wazifaerne er, at den enkelte udfolder sit sande væsen, så de iboende guddommelige kvaliteter vækkes og styrkes.

Åndedrætsøvelser:
Indenfor alle mystiske retninger er åndedrætsøvelser en grundlæggende disciplin. En del stammer fra traditionelle yogiske retninger.

Sang, poesi og dans:
Aziza Scott anvender sang, poesi og dans i forbindelse med sufimeditation. Tekst og musik til sangene er ofte skrevet af Hazrat Inayat Khan. Den persiske digter og sufimester Rumi fra 1200 tallet er den mest kendte og aktuelle digter indenfor sufismen. Her i Danmark er Rumis digte blevet oversat og gendigtet af Folmer Blume Leide i 2003

Sufidans eller  at ”hvirvle” er  meditation i bevægelse som Rumi udviklede. Han dansede altid sammen med sine disciple eller dervisher. For Rumi var dansen og musikken afgørende for en intens sjælelig tilstand.

“Kom, kom! Lad os hvirvle rundt i rosenhaven.
Lad os hvirvle som et kompas rundt om den guddommelige nådes center!
Vi har sået megen sæd i jorden og vendt den ufrugtbare jord rundt.
Lad os nu hvirvle rundt om det korn, som intet kornmagasin kan rumme.”


Introduktionsaften om Sufisme og Sufimeditation

Der holdes et par gange om året introduktionsaften til sufimeditation i henholdsvis København og Aalborg. Sufismen er en meget gammel meditativ og spirituel vej, som – i lighed med mange andre spirituelle retninger – stiler mod en direkte erfaring af det guddommelige. Sufiens vej dertil går først og fremmest gennem en åbning og forfinelse af hjertet og ro i sindet.

Den Sufisme, som vi praktiserer i Danmark, blev bragt til vesten af Hazrat Inayat Khan i begyndelsen af det 20. århundrede, og den er speciel derved, at den respekterer alle religioner uden selv at være specielt tilknyttet nogen af dem.

Inge Farup, som leder en Sufi-meditationsgruppe i Aalborg, og som er en erfaren meditationsleder og -guide, vil fortælle om Sufisme og Sufimeditation, om baggrunden for Sufimeditation i Danmark og Vesten og om, hvor og hvordan ”Sufier” mødes og lader sig inspirere i et fælles meditativt liv.

Derefter vil der være mulighed for at deltage i en meditation af en lille times varighed. Spørgsmål er velkomne før og efter meditationen. Næste introduktionsaften oplyses ved henvendelse. Tryk på knappen nedenunder hvis du ønsker at læse mere om sufimeditation


aziza_Scott.jpg

Meditationskursus

Et weekendkursus i sufimeditation med Aziza Scott

“Hvem siger at den evige væren ikke eksisterer? Hvem siger at solen er slukket? Det gør den der klatrer op på taget og lukker sine øjne helt og siger ”Jeg ser intet som helst” - Rumi

Meditationskurset er en mulighed for at klatre op på taget, væk fra den almindelige dagligdag og få hjælp til at åbne øjnene. Det er en chance til at fordybe sig i sufismens ældgamle, men evigtunge meditationsformer, blive mere vågen og finde nye resourcer i sig selv.

Sufismen stiler mod en direkte erfaring af det guddommelige og vejen går gennem en forfinelse af hjertet. I sufimeditation bruger man ord og lyde i den meditative proces. Det er en slags mantraer, kaldet wazifaer, som har såvel psykologisk og ernergimæssig virkning og zikr som er en form for hjertebøn.

Aziza Scott er en højtudviklet sufilærer, som får alle til at føle sig hjemme, både den helt nytilkomne og den der har været med de mere end 50 gange hun har været her. Hun kan kunsten at lede meditationerne så både begyndere og øvede kan suge til sig og blive løftet. Kurset foregår på engelsk. Aziza Scott skaber en atmosfære af hjertets harmoni og klarhed, som er helende og energiskabende.  Hendes livsglæde og jordnære holdning giver en inspirerende indfaldsvinkel til spiritualitet, som hjælper til at finde kreative løsninger på dagligdagens problemer og fremmer indre vækst. På kurserne guider hun meditationerne, således at både begyndere og øvede kan få et godt udbytte.

Kurset finder sted i København, det er eksternat og koster kr. 1500.- Man kan også sende en e-mail med navn og postadresse med ønske om at få tilsendt folderen, så kommer den med postvæsenet.


Næste kursus afholdes:

25. oktober – 27. oktober 2019


Sufibønner

Påkaldelse
Henimod den Ene
Fuldendt kærlighed, harmoni  og skønhed.
Den eneste Væren
forenet med alle de oplyste sjæle,
som legemliggør Mesteren,
Ånden, der vejleder.

Bøn for Fred
Send Din fred Oh Herre, som er fuldendt og evig, så vore sjæle må udstråle fred.
Send Din fred Oh Herre, så vi må tænke, handle og tale harmonisk.
Send Din fred Oh Herre,  så vi må være tilfredse og taknemlige for Dine gavmilde gaver.
Send Din fred Oh Herre, så vi midt i vores jordiske strid må nyde Din lyksalighed.
Send Din Fred Oh Herre, så vi må udholde alt, tolerere alt ved tanken om Din nåde og barmhjertighed.
Send Din Fred Oh Herre, så vore liv må blive en guddommelig vision og i Dit lys al mørke må forsvinde.
Send Din fred Oh Herre, vor Far og Mor, så vi, Dine børn på jorden alle må forenes i een familie.

Saum
Priset være Du, Allerhøjeste Gud,
Almægtig, Allestedsnærværende,
Altgennemtrængende, den Eneste Væren.
Tag os i Dine Forældrearme,
løft os over jordens tyngde.
Din Skønhed tilbeder vi,
til Dig giver vi os villigt hen.
Barmhjertige og medfølende Gud,
hele menneskehedens Guddommelige Ideal,
Dig alene tilbeder vi,
og mod Dig alene higer vi.
Åbn vore hjerter for Din skønhed,
oplys vore sjæle med Guddommeligt Lys.
Oh, Du fuldendte Kærlighed, Harmoni og Skønhed,
Almægtige Skaber, Opretholder,
Dommer og Tilgiver af vore utilstrækkeligheder,.
Gud Herre over Østen og over Vesten,
over verdnerne foroven og forneden
og over de synlige og usynlige væsner.
Øs over os Din Kærlighed og Dit Lys,
giv næring til vore kroppe, hjerter og sjæle,
brug os til det formål som Din Visdom vælger
og led os ad Din egen Godheds vej.
Drag os nærmere til dig hvert øjeblik af vort liv
indtil i os spejles Din Nåde, Din Herlighed, Din Visdom,
Din Glæde og Din Fred.

Salat
Allernådigste Herre, Mester, Messias og
menneskehedens Frelser,
vi hilser Dig i al ydmyghed.
Du er den Første Årsag og den sidste Virkning,
Det Guddommelige Lys og Ånden der vejleder,
Alfa og Omega.
Dit Lys er i alle former, Din Kærlighed i alle væsner:
i en kærlig mor, i en god far,
i et uskyldigt barn, i en hjælpsom ven
og i en inspirerende lærer.
Tillad os at genkende Dig i alle Dine Hellige Navne og Former:
Som Sita og Rama, som Radha og Krisna, som Parvati og Shiva,
som Mahaprajapati og Buddha;
lad os kende Dig som Sarah, Hagar og Abraham, som Bilqis og Salomon,
som Pourutshista og Zarathustra, som Miriam og Moses,
som Maria og Jesus, som Khadija og  Muhammed
og under mange andre Navne og Former,
kendte og ukendte for verden.
Vi ærer din fortid,
Dit Nærvær oplyser inderligt vor væren, og vi søger Din Velsignelse i fremtiden.
Oh Budbringer, Kristus, Nabi, Guds Rasul.
Du, hvis hjerte hele tiden rækker opad.
Du kommer til jorden med et Budskab,
som en due fra oven, når Dharma forfalder
og taler det ord der bliver lagt i din mund,
som lyset fylder den tiltagende måne.
Lad stjernen af Guddommeligt Lys,
som skinner i Dit hjerte
blive spejlet i dine hengivnes hjerter.
Må Guds Budskab nå vidt og bredt oplyse
og gøre hele menneskeheden til en eneste familie
i Guds Forældreskab.

Nayaz – Healings-bønnen
Elskede Herre, Almægtige Gud!
Gennem solens stråler.
Gennem luftens bølger.
Gennem det altgennemtrængende liv i rummet.
Rens og forny mig.
Og jeg ber:
Læg min krop, hjerte og sjæl.

Khatum
Oh Du, som er den fuldendte Kærlighed, Harmoni og Skønhed,
Herre over Himmel og Jord.
Åbn vore hjerter, så vi kan høre Din Stemme,
som hele tiden kommer inde fra.
Åbenbar for os Dit Guddommelige Lys, som er skjult i vore sjæle,
så vi kan kende og forstå livet bedre.
Oh Du Barmhjertige og Medfølende Gud, giv os Din Store Godhed,
lær os Din Kærlige Tilgivelse.
Løft os over egenskaber og  forskelle, som skiller os,
Send os Din Guddommelige Ånds Fred
og foren os alle i Din Fuldendte Væren.

Bøn for Din Universel
Oh Du som er Universets skaber, former og bygmester,
byg med Dine egne hænder Din Universel,
vort tempel for Dit Guddommelige Budskab
om Kærlighed, Harmoni og Skønhed.

Nazr
Oh Du, opretholder af vore kroppe, hjerter og sjæle,
velsign alt som vi modtager i taknemmelighed.

Pir
Oh Du, som inspirerer mit sind, trøster mit hjerte, helbreder min ånd,
Dit nærvær løfter mig fra jord til himmel,
Dine ord flyder som den hellige flod,
Dine tanker løfter sig som en guddommelig kilde.
Dine kærlige følelser vækker genklang i
mit hjerte
Elskede lærer, Dit hele væsen er tilgivelse.
Tvivlens og frygtens skyer spredes af Dit
altgennemskuende blik.
Al uvidenhed forsvinder i Dit lysende nærvær.
Et nyt håb fødes i mit hjerte ved at indånde
Din fredfyldte atmosfære.
Oh inspirerende guide gennem livets forvirrende veje,
i Dig føler
jeg uendelig velsignelse.

Rasul
Du som advarer om kommende farer,
Du som vækker verden af søvn,
Du som bringer Guds budskab,
Du er vor Frelser.
Solen ved skabelsens daggry,
hele universets lys,
opfyldelsen af Guds hensigt.
Du det evige liv, vi søger tilflugt i din kærlige favn.
Trøster af de knuste hjerter,
Ånd der vejleder,
Kilde til al skønhed,
og Skaber af harmoni.
Kærlighed, elskende og elskede Herre
Du er vort Guddommelige ideal.

Nabi
Et lys i mørket,
en støtte i min svaghed,
en klippe i livets møje,
Du, min Mester, gør jorden til et paradis.
Din tanke giver mig overjordisk glæde,
Dit lys oplyser mit livs vej,
Dine ord fylder mig med guddommelig visdom.
Jeg følger i dine fodspor, som leder mig til det evige mål.
Trøster af de knuste hjerter,
Støtte for de der trænger,
Ven af sandhedens elskere,
Velsignede Mester, du er Guds profet.

Muhammeds bøn om lys
Oh, Gud giv mig lys i mit hjerte,
Og lys i min tale,
Og lys I min hørelse,
Og lys i mit syn,
Og lys I mine følelser,
Og lys I min krop,
Og lys foran mig,
Og lys bag mig.
Jeg ber dig, giv mig lys på min højre hånd ,
Og lys på min venstre hånd,
Og lys over mig,
Og lys under mig.
Oh Herre, forøg lyset i mig
Og giv mig lys og oplys mig.
I sandhed, at besidde så meget lys  betyder
at være kontempleret af lysenes lys.